चौरजहारी नगरपालिका

को डिजिटल प्रोफाईल सिस्टममा तपाईंलाई स्वागत छ !!!

जन प्रतिनिधि

नगरपालिकाको भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार लगायत अन्य विविध क्षेत्रको विद्यमान यथार्थ स्थिति झल्काउन आवश्यक तथ्याङ्क संकलन र विश्लेषणका माध्यमबाट तयार गरी तर्कपुर्ण, सिलसिलेवार र व्यवस्थित रुपमा प्रस्तुत गरिएको सूचनाको एकीकृत दस्तावेज वस्तुगत विवरण हो । वस्तुगत विवरण तयारीका लागि स्तरीय विधि, औजार तथा प्रकृयाको अवलम्बन गर्नु जरुरी हुन्छ । चौरजहारी नगरपालिका वस्तुगत विवरण तयारीको पृष्ठभूमि, उद्देश्य, नीतिगत तथा कानूनी आधार, तयारी विधि तथा प्रक्रिया र सीमालाई यस परिच्छेदमा समावेश गरीएको छ ।

Read More  

वडाहरु

१४

घरधुरी

५५३३

जनसंख्या

३०४१५

वस्ती संख्या

३००

मुख्य भाषा

क्षेत्रफल (वर्ग किमी)

भौगोलिग विवरण
 • ( पुरुष )१४६३
 • ( महिला ) १४७६
 • ( जम्मा ) २९४०
 • ( वस्ती संख्या )
 • ( क्षेत्रफल ) 0 वर्ग किमी
भौगोलिग विवरण
 • ( पुरुष )६३६
 • ( महिला ) ५९०
 • ( जम्मा ) १२२६
 • ( वस्ती संख्या )
 • ( क्षेत्रफल ) 0 वर्ग किमी
भौगोलिग विवरण
 • ( पुरुष )११०५
 • ( महिला ) १०६७
 • ( जम्मा ) २१७४
 • ( वस्ती संख्या )
 • ( क्षेत्रफल ) 0 वर्ग किमी
भौगोलिग विवरण
 • ( पुरुष )१११५
 • ( महिला ) १०७०
 • ( जम्मा ) २१८५
 • ( वस्ती संख्या )
 • ( क्षेत्रफल ) 0 वर्ग किमी
भौगोलिग विवरण
 • ( पुरुष )९३८
 • ( महिला ) ९०१
 • ( जम्मा ) १८४५
 • ( वस्ती संख्या ) १४
 • ( क्षेत्रफल ) 0 वर्ग किमी
भौगोलिग विवरण
 • ( पुरुष )१२२५
 • ( महिला ) ११६३
 • ( जम्मा ) २३९०
 • ( वस्ती संख्या ) १८
 • ( क्षेत्रफल ) 0 वर्ग किमी
भौगोलिग विवरण
 • ( पुरुष )९०८
 • ( महिला ) ८३८
 • ( जम्मा ) १७४६
 • ( वस्ती संख्या ) १५
 • ( क्षेत्रफल ) 0 वर्ग किमी
भौगोलिग विवरण
 • ( पुरुष )११२१
 • ( महिला ) ११२१
 • ( जम्मा ) २२४२
 • ( वस्ती संख्या )
 • ( क्षेत्रफल ) 0 वर्ग किमी
भौगोलिग विवरण
 • ( पुरुष )८७४
 • ( महिला ) ८०५
 • ( जम्मा ) १६७९
 • ( वस्ती संख्या ) ३४
 • ( क्षेत्रफल ) 0 वर्ग किमी
भौगोलिग विवरण
 • ( पुरुष )७३९
 • ( महिला ) ८१९
 • ( जम्मा ) १५५८
 • ( वस्ती संख्या ) ५१
 • ( क्षेत्रफल ) 0 वर्ग किमी
भौगोलिग विवरण
 • ( पुरुष )१०५०
 • ( महिला ) १०३६
 • ( जम्मा ) २२४८
 • ( वस्ती संख्या ) ३२
 • ( क्षेत्रफल ) 0 वर्ग किमी
भौगोलिग विवरण
 • ( पुरुष )१११६
 • ( महिला ) १०९९
 • ( जम्मा ) २२१६
 • ( वस्ती संख्या ) ३३
 • ( क्षेत्रफल ) 0 वर्ग किमी
भौगोलिग विवरण
 • ( पुरुष )१२२३
 • ( महिला ) ११८५
 • ( जम्मा ) २५५४
 • ( वस्ती संख्या ) ४३
 • ( क्षेत्रफल ) 0 वर्ग किमी
भौगोलिग विवरण
 • ( पुरुष )१७७९
 • ( महिला ) १६३१
 • ( जम्मा ) ३४१२
 • ( वस्ती संख्या ) ४८
 • ( क्षेत्रफल ) 0 वर्ग किमी

नक्शा

अवलोकन

व्यवसाय

कृषि तथा खेती ६३४८
नोकरी ११५३
ज्यालादारी १८४५
दक्ष रोजगारी १३२
वैदेशिक रोजगार ११३६
ब्यापार/व्यवसाय ७१६
विस्तारित आर्थिक काम/उद्योग
बेरोजगार ४१३
घरधन्दा ३८०३
अध्ययन २७२४
अन्य पेशा १००
कुनै काम नगरेको ११०७